ที่มา : Help

7z_rm01

เนื่องจาก shared folder สำหรับงาน scan มีไฟล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการลบไฟล์ออกบ่อยๆ แก้ไขด้วยการเขียน batch file ให้ backup ไว้ทั้ง folder ด้วย 7zip

cd “C:\Program Files”
cd 7-zip
7z a –r D:\<destination>\%DATE:~-4%-%DATE:~4,2%-%DATE:~7,2%.7z C:\<source of files and folder>

จากนั้นให้ลบไฟล์และ subfolders ทั้งหมดออก

del /q “C:\<source of files and folder>\*”
FOR /D %%p IN (“C:\<source of files and folder>\*.*”) DO rmdir “%%p” /s /q

Advertisements