ที่มา : Technique By PU

สิ่งที่ต้อง ใช้
             1.  USB  Flash  driver   8G  ขึ้นไปน่ะครับ
             2.โปรแกรมสร้าง usb boot  ตัวนี้ครับ  Rufus.1.3.4   download   
             3. แผ่น  win8  ทำเป็น File  ISO

ขั้นตอน

1.เปิด  โปรแกรม  Rufus.1.3.4

01

2.เปลี่ยนตรง  เมนู  partitione   scheme  and target  system  type
      เลือกเป็น   GPT  partitione  scheme  For UEFI

02

3.  เลือก  file   iso  windows 8  ครับ

03

4.กด  Start  เลยคับ 
        มันจะขี้นมาฟ้องว่า  ข้อมูล จะโดยลบไปหมด
         ต่ามรูป

04

05

5.เมือเสร็จแล้วมันจะให้เราปิดโปรแกรมเอง  

06

Advertisements