ที่มา : isacengineering.com

การตั้งเวลาโดยใช้เครื่อง Key ไม่ต้องเข้าโปรแกรม

1.กด SPK และกดเลข 828.
2.กดตัวเลขเพื่อตั้งชั่โมง (24 hour) For example, 13=1:00 PM.
3.กดตัวเลขเพื่อตั้งนาที ( 00-60 ) ได้ยินเสียง " ปี๊บ "
4.กด SPK ยกและวางหู