ที่มา : Google Groups

 

%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97 %E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 %E0%B9%86 (1)

%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97 %E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 %E0%B9%86 (2)%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97 %E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 %E0%B9%86 (3)%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97 %E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 %E0%B9%86 (4)

Advertisements