การตั้งค่า IP Address

การตั้งค่า IP Address ใน Windows XP จากคอมมานด์พร็อมท์ (Command Prompt) นั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง "netsh" ตามขั้นตอนดังนี้

รูปแบบคำสั่ง:

netsh interface ip set address [name=string] [ [addr=IP address] [mask=IP subnet mask] [gateway=IP address or none] [gwmetric=integer]]

เมื่อ

     -name = ชื่ออินเทอร์เฟชที่ต้องการตั้งค่า โดยทั่วไปเป็น Local Area Connection สามารถดูชื่ออินเทอร์เฟชได้โดยใช้คำสั่ง netsh interface show interface
     -IP address = หมายเลขไอพีแอดเดรสที่ต้องการกำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
     -mask = ซับเน็ตมาก์สของคลาสของไอพีแอดเดรส
     -gateway = หมายเลขไอพีแอดเดรสของดีฟอลท์เกตเวย์ (สามารถกำหนดเป็น none ได้)
     -gwmetric = ค่าเมตริกซ์ของเกตเวย์ เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1,2,3…โดย 0=Automatic matric

วิธีการตั้งค่า IP Address จากจากคอมมานด์พร็อมท์ มีขั้นตอนดังนี้

     1. ทำการเปิดคอมมานด์พร็อมท์โดยคลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK หรือกด Enter
     2. ในหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์ (C:>) ให้พิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง เสร็จแล้วกด Enter

               netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.1.19 255.255.255.0 192.168.1.254 0

     3. จากนั้นทำการตรวจสอบการตั้งค่าโดยรันคำสั่ง IPCONFIG /ALL ที่คอมมานด์พร็อมท์ ซึ่งจะแสดงหมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างด้านล่าง (ตัดบางส่วนออก)

หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับค่า IP Address จาก DHCP เซิร์ฟเวอร์ ให้รันคำสั่งดังนี้

               netsh interface ip set address "Local Area Connection" source=dhcp

การตั้งค่า DNS Server

การตั้งค่า DNS Server ใน Windows XP จากคอมมานด์พร็อมท์ (Command Prompt) นั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง "netsh" ตามขั้นตอนดังนี้


รูปแบบคำสั่ง:

netsh interface ip add dns [name=string] [addr=ip address] [index=integer]

เมื่อ

     -name = ชื่ออินเทอร์เฟชที่ต้องการตั้งค่า โดยทั่วไปเป็น Local Area Connection สามารถดูชื่ออินเทอร์เฟชได้โดยใช้คำสั่ง netsh interface show interface
     -addr = หมายเลข IP ของ DNS server
     -index = ลำดับของ DNS เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1,2,3…..

วิธีการตั้งค่า DNS Server จากคอมมานด์พร็อมท์ มีขั้นตอนดังนี้

     1. ทำการเปิดคอมมานด์พร็อมท์โดยคลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK หรือกด Enter
     2. ในหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์ (C:>) ให้พิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง เสร็จแล้วกด Enter

               netsh interface ip add dns "Local Area Connection" 191.168.1.10 index= 1

     3. จากนั้นทำการตรวจสอบการตั้งค่าโดยรันคำสั่ง IPCONFIG /ALL ที่คอมมานด์พร็อมท์ ซึ่งจะแสดงหมายเลข IP address ของ DNS ที่เราใส่เข้าไปในที่นี้คือ 192.168.1.10 ตามตัวอย่างด้านล่าง

          ตัวอย่างผลที่ได้จากการรันคำสั่ง IPCONFIG /ALL ที่คอมมานด์พร็อมท์ (ตัดบางส่วนออก)

               C:>ipconfig /all
               Ethernet adapter Local Area Connection:
                       Connection-specific DNS Suffix  . :
                       Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114PCI-E Ethernet Controller
                       Physical Address. . . . . . . . . : 00-23-54-26-AA-3D
                       Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
                       IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.19
                       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                       Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
                       DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10

Advertisements