อันนี้เป็นการติดตั้ง และใช้งานบน CentOS นะครับ มีการเพิ่มเนื้อหาเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

ขั้นที่ 1 การติดตั้ง

# yum install ntp                         >>———->     ติดตั้ง ntp

 

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ Remote Server

          ทำการทดสอบค่าเวลาระหว่างเครื่องของเรากับ server ภายนอกเพื่อให้เลือกหา server ที่เวลาใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยดูผลจาก offset ที่ได้ ต้องมีค่าน้อยที่สุด และนำไปจัดอันดับ 1, 2, 3 ใน configuration ถ้าเป็นไปได้ควรเลือก server ในประเทศไทย

# ntpdate –b time.navy.mi.th            >>———->     ตรวจสอบกับ server ของกองทัพเรือ

# ntpdate –b time1.nimt.or.th           >>———->     ตรวจสอบกับ server ของกองทัพเรือ

# ntpdate –b time.nist.gov                >>———->     ตรวจสอบกับ server ของ NIST

ได้ตัวอย่างดังนี้

 

ขั้นที่ 3 การแก้ไขค่า configuration

# cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bak           >>———->   สำรองไฟล์ ntp.conf ไว้

# vi /etc/ntp.conf

…….

restrict default kod nomodify notrap noquery nopeer
restrict 127.0.0.1
# อนญาตให้ internal network เขาใช้
restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
server time.nist.gov dynamic
server clock.nectec.or.th dynamic
server clock2.nectec.or.th dynamic
server  127.127.1.0 # local clock
fudge  127.127.1.0 stratum 10
driftfile  /var/lib/ntp/drift
keys  /etc/ntp/keys 
          เมื่อตรวจสอบแก้ไขให้มีค่าตามนแล้วบันทึก
:wq

 

ขั้นที่ 4 การ Start Service

#/etc/init.d/ntpd start

#chkconfig ntpd on

# /etc/init.d/ntpd start                    >>———->     เริ่มต้นการทำงานของ ntp

เราสามารถตรวจสอบการทำงานได้จาก Log file โดย

# tail ntpd /var/log/message

หรือ

# tail -f ntpd /var/log/message

          หรือจะเปลี่ยนที่เก็บ log จากเดิมโดยเพิ่ม /var/log/ntp.log ไว้ใน ntp.conf ก็ได้

อีกนิด

# hwclock –systohc                     >>———->     set hardware clock ให้ตรงกับ OS

Advertisements