ที่มา : Thai Windows Administrator Blog

การรันสคริปท์โดยใช้ Run as

                 โดยทั่วไปนั้นผู้ใช้ส่วนมากจะทำการล็อกออนเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยยูสเซอร์ที่ธรรมดา ซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการคอนฟิกหรือแก้ไขระบบ แต่ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นต้องทำงานบางอย่างในด้านการจัดการระบบ เช่น การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ หรือรันวินโดวส์สคริปท์ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องกระทำโดยยูสเซอร์ที่ระดับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยคือการใช้ Run as

การรันสคริปท์โดยใช้ Run as นั้นจะมี 2 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
          • ทำการเปิดคอมมานด์พร็อมพ์ โดยใช้ยูสเซอร์ "Local administrator" ทำได้ดังนี้
                 1. คลิก Start คลิก Run แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง เสร็จแล้วกด Enter
                      runas /profile /user:localmachine_nameadministrator cmd
                 2. ใส่รหัสผ่านของ Local Administrator เมื่อวินโดวส์ถาม เสร็จแล้วกด Enter

• การรันสคริปท์โดยใช้คำสั่ง Run as มีขั้นตอนดังนี้
                 1. เปิดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมพ์โดยคลิก Start คลิก Run พิมพ์ cmd เสร็จแล้วกด Enter
                 2. ในหน้าต่างคอมมานด์พร้อมพ์ ทำการรันสคริปท์โดยการพิมพคำสั่งด้านล่าง เสร็จแล้วกด Enter
                      cscript.exe ScriptName /parameter1 parameter1_option /parameter2 parameter2_option /pn… pn_option
                 ตัวอย่างเช่น:
                 cscript iisweb.vbs /create "HomeDirectory SiteDescription" /d Host Header /i IP Address /b Port
                 หมายเหตุ:
                 ในการรันสคริปท์นั้น จะต้องใส่พาธของไฟล์สคริปท์ (ScriptName) และพารามิเตอร์ต่างๆ ของไฟล์สคริปท์ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
การใช้งานคำสั่ง Run as
Windows Server 2003 MMC Snap-in

Advertisements